Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“