Мобилна практика в немски компании в областта на възобновяеми енергийни източници


    Проектът „Мобилна практика в немски компании в областта на възобновяеми енергийни източници” (МПНК-ВЕИ) има за предмет изпращането на 20 ученици на триседмична практика във фирми, развиващи дейност в областта на възобновяемата енергетика, които са базирани в гр. Дрезден, Германия. Чрез проекта БФА цели да редуцира дистанцията между образованието и бизнеса, като даде възможност на учениците от СПГЕ „Джон Атанасов” да усвоят актуални и иновативни знания и опит във водещи фирми от бранша за производство на електричество от слънце и други възобновяеми източници. Посредник в провеждането на практиката е WBS Training AG. Практиката се проведe от 02.06 до 22.06 2013г. Предметът на мобилните практики е в пряка връзка с учебната програма на ползвателите – учениците с профил електроника и електроенергетика от СПГЕ „Джон Атанасов”.

Основни цели:
- достигане до добрите практики на обучение и технологии в областта на ВЕИ в реални работни условия в международна производствена среда;
- получаване на познания, умения и компетенции в областта на възобновяемите енергийни източници;
- усвояване на трудови навици и формиране на умения за работа в екип;
- подобряване и разширяване на лингвистичните умения в техническата област. Повишаване комуникативните умения по английски и немски език, придобиване на умения за общуване в междукултурна среда и мотивация за изучаване на чужди езици;
- засилване на взаимодействието между образователните институции и бизнеса - производствената среда;
- запознаване с многообразието и ръста на пазарните продукти от използване на ВЕИ в страната-домакин;
- разпространяване на натрупания опит от практиката в тази област, което ще бъде реализирано със средствата на ИКT и ще бъде насочено за нуждите на професионалното образование и обучение на младите хора в тази нова и переспективна област. Това ще гарантира повишаване на общественото съзнание за прилагане на модерни енергийни решения на регионално и национално ниво;
- придобиване знания, умения и квалификация, които спомагат за личностно израстване, пригодност за работа и конкурентно предимство при участие, както в националния, така и европейския пазар на труда и др.

Очаквани резултати:
- подобрена комуникация между образованието и бизнеса в сферата на ВЕИ;
- по-детайлно познаване и възможност за широко разпространение на германската практика в сферата на ВЕИ;
- повишени професионални компетенции на учениците, които да се прилагат в България;
- по-висока специфична езиковата култура на участниците;
- придобит опит за решаване на практически казуси от текуща работа в сферата на ВЕИ;
- създадена онлайн платформа за споделяне на дейностите и постигнатите резултати по време на практиката и др.