Правилник за дейността на СПГЕ “Джон Атанасов” 

Актуализация на Правилник за дейността на СПГЕ “Джон Атанасов”

Форми на обучение

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

План за работа за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа

План-програма за безопасност на движение по пътищата

Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза

Училищна програма по ГЗЕИО 2022 2023

Годишен план за дейността в СПГЕ “Джон Атанасов” за учебната 2023 – 2024 година

График дейности СФО в СПГЕ “Джон Атанасов” за учебната 2023 – 2024 година

Заповед и график психолози първи срок 2023 2024

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в СПГЕ “Джон Атанасов”

Заповед за утвърждаване на РИСК РЕГИСТЪР за учебната 2023/2024

РИСК РЕГИСТЪР за учебната 2023/2024

План за квалификационна дейност през учебната 2023 – 2024 година

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет 

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Стратегия за развитие на СПГЕ “Джон Атанасов” за периода от 2023 – 2028 година