Софийска професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов”/СПГЕ/ е държавна професионална гимназия. От 1968 г. до сега са дипломирани над 6000 техници по специалността “Електронна техника”- профили “Електронно-изчислителна техника” и “Промишлена електроника”.  Ядрото на професионална подготовка сега включва професиите “Системен програмист”, “Техник на компютърни системи”,  “Техник на електронна техника” и Техник на енергийни съоръжения и инсталации“,  създадени от програма PHARE в рамките на проекта  “Усъвършенстване на професионалното обучение и образование”, развити и актуализирани с новите Държавни образователни изисквания /ДОИ/ в 2004г. По тези професии се обучават в 6 специалности ученици след 7 и 8 клас в общо 26 паралелки.  За учебната 2016/2017г. СПГЕ има над 1000 ученика и 74 учители, квалифицирани педагогически специалисти, притежаващи магистърска образователно - квалификационна степен, като 29 от тях с професионално - квалификационни степени:  четирима с І ПКС, единадесет с ІІ ПКС, един с III ПКС, шестима с ІV ПКС, седем с V ПКС и двама със степен „Доктор“. Почти половината от учениците са с интензивно обучение на западен език /английски или немски/ и втори чужд език.

Приемът е с конкурсен изпит по математика и бълг.език и литература. Интересът на столичните ученици към гимназията е висок и това поддържа много висок конкурсен бал. 

През 2000 г. СПГЕ, бивш ТЕ, участва за първи път в програмата “Леонардо да Винчи” с проект по мобилност “MOBELCOM-2000” с рег. №BG/OO/A/F/PL/132112. Проектът е одобрен и беше финансирана професионалната практика на 50 ползвателя в Германия. През 2002 г. проектът бе класиран между първите 9 най-добри практики в класията на ЕК за 2001 г. на програмата “Леонардо да Винчи”. През 2002 г. ТЕ oсъществи 2 проекта : “EUROLANG - 2002” с рег. № BG/01/A/EX/132135 за повишаване на чуждоезиковата квалификация на учителите в техникума с 24 учителя-ползвателя; “COMSYS-MM-2002” с рег. № BG/01/A/PL-132094 с 45 ученика-ползвателя в Германия и Австрия. Проектите получиха висока оценка.

През лятото на 2000 г. ТЕ участва в българо-немски проект “Младежки пътища”, финансиран изцяло от фондация “Роберт Бош” – Щутгард, Германия. В рамките на проекта се проведоха разменни пътувания на 15 наши и немски ученици, които изготвиха “Календар на националните празници и традиции” за двете страни. Фондацията даде висока оценка на българското участие.

От 2001 год. над 350 наши ученици и над 30 учители провеждат произвдоствената си практика в редица Европейски страни като: Великобритания, Германия, Ирландия и др.
Над 150 ученици получват сертификат от училищнтата академия „Сиско“, а по програмите на Майкрософт – 83 ученици (Microsoft Technology Associate).

За 2004 г. СПГЕ има класиран отбор от 8 ученика на гимназията на 4-то място в проекта “JOIN MULTIMEDIA’2004” на “Siemens “ измежду 1400 класирани отбора от 36 държави.

За учебната 2004/2005 г. училището е партньор на международния проект “CLILCOM”-Stadia- Finland - рег. FIN-04-B-P-LA-160520 по програмата “Леонардо да Винчи” с координатор Хелзинкския политехнически институт, Финландия;

По проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ през учебната 2013-2014 год. в 25 училишни клуба общо 247 ученици от СПГЕ се включват в проекта „Успех“. В същия период от време гимназията е определена за апробиране на модела на унспектиране по проект “Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“.

През 2016-2017 се провежда обучение на 8 учители по програма „Еразъм +“ в Германия. 357 ученици от 26 групи по интереси се включват в проекта „Развитие на способностите на учениците и и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ("Твоят час") – фаза І. Срокът на проекта е двугодишен.

На 14 март 2017 год. ШиничиЯманака – извънреден и пълномощен посланик на Япония в страната ни посещава  училището и остава впечатлен от представянето на учениците-участници в групите по интереси.

В СПГЕ за специалността „Промишлена електроника“ от началото на 2016-2017 учебна година се въвеждат елементи на дуална форма на обучение. Под ръководството на опитни наставници в 4 партньорски фирми в два дни от седмицата учениците работят в реални производствени условия на конкретно работно място.

Предвид  потребностите на пазара на труда в Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ от учебната 2017/2018 година се разкрива нова за училището професия  481030 „Приложен програмист“, специалност 4810301 „Приложно програмиране“ от професионално направление 481 „Компютърни науки“ с разширено изучаване на английски език в паралелка с обучение чрез работа /дуална система на обучение/ след завършен VІІ-ми клас с придобиване на трета степен професионална квалификация.