Правилник за дейността на СПГЕ “Джон Атанасов” 

План-програма за безопасност на движение по пътищата

Заповед за утвърждаване на План-програма за безопасност на движение по пътищата

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

План за работа за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за равни възможности за приобщаване на училище

Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза

Училищна програма по ГЗЕИО 2021 2022

Годишен план за дейността в СПГЕ “Джон Атанасов” за учебната 2021 – 2022 година

График дейности СФО в СПГЕ “Джон Атанасов” за учебната 2021 – 2022 година

График на учебните седмици за учебната 2021 – 2022 година

Заповед и график психолози първи срок 2021 2022

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в СПГЕ “Джон Атанасов”

РИСК РЕГИСТЪР за учебната 2021 2022

План за квалификационна дейност през учебната 2021 – 2022 година

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет 

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Стратегия за развитие на СПГЕ “Джон Атанасов” за периода от 2020 – 2023 година