Доклад от инспектиране

Заповед и график психолози втори срок 2022/2023

Форми на обучение

Мерки за повишаване на качественото в образованието

Правилник за дейността на СПГЕ “Джон Атанасов” 

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

План за работа за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа

План-програма за безопасност на движение по пътищата

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за равни възможности за приобщаване на училище

Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза

Училищна програма по ГЗЕИО 2022 2023

Годишен план за дейността в СПГЕ “Джон Атанасов” за учебната 2022 – 2023 година

График дейности СФО в СПГЕ “Джон Атанасов” за учебната 2022 – 2023 година

График на учебните седмици за учебната 2022 – 2023 година

Заповед и график психолози първи срок 2022 2023

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в СПГЕ “Джон Атанасов”

Заповед за утвърждаване на РИСК РЕГИСТЪР за учебната 2022/2023

РИСК РЕГИСТЪР за учебната 2022/2023

РИСК РЕГИСТЪР за учебната 2021 2022

План за квалификационна дейност през учебната 2022 – 2023 година

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет 

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Стратегия за развитие на СПГЕ “Джон Атанасов” за периода от 2020 – 2023 година