Заповед за работа от разстояние при извънредно положение

Стратегия за развитие на СПГЕ “Джон Атанасов” за периода от 2020 – 2023 година

Европейски план за развитие на СПГЕ на СПГЕ “Джон Атанасов” за периода от 2020 – 2023 година

ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност при СПГЕ “Джон Атанасов”

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧЕСКИЯ КОДЕКС НА УЧИЛИЩНА ОБЩНОСТ ПРИ СПГЕ “Джон Атанасов”

График на дейностите в СПГЕ “Джон Атанасов” през учебната 2019/2020 година по организацията и провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки за ученици в самостоятелна форма на обучение

Годишен план за дейността в СПГЕ “Джон Атанасов” за учебната 2019/2020 година

График на учебните седмици през учебната 2019/2020 година

План за квалификационна дейност през учебната 2019/2020 година

Вътрешни правила за дейността на библиотеката при СПГЕ “Джон Атанасов”

Актуализиран РИСК – РЕГИСТЪР на СПГЕ “Джон Атанасов ” за учебната 2018/2019 г.

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в СПГЕ “Джон Атанасов”

Правилник за пропусквателен режим в СПГЕ “Джон Атанасов”

Правилник за дейносттта на СПТЕ “Джон Атанасов” 

Агенция за социално подпомагане

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

План за сигурност във връзка с чл. 33, ал. 1 от закона за противодействие на тероризма и наредба № 81213-1225/27.09.2017 г.

Достъп до обществена информация

Училищни учебни планове: