Трета степен на професионална квалификация

След завършване на професионалното обучение, обучаваният трябва да знае и може:
 1. Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции, при работа с машини, уреди и апаратура на работното място, да реагира адекватно при оказване на първа помощ на пострадал при авария;
 2. Да спазва технологичната последователност при изпълнение на дадена операция;
 3. Да разчита техническа документация, каталожна, справочна литература и нормативни документи на компютърните модули, на компютърната система и компютърна мрежа;
 4. Да работи с измервателна апаратура и различни видове ръчни инструменти;
 5. Да идентифицира компонентите на компютърната система;
 6. Технически и специфични характеристики на компонентите на компютърната система и мрежовия хардуер;
 7. Функционалните и структурни връзки между компонентите на КС и компютърната мрежа;
 8. Видове топологии на локалните компютърни мрежи, кабелни системи и конектори;
 9. Предназначението и правилата за използване на инструменти за окабеляване на локална компютърна мрежа;
 10. Да изгражда кабелна система и да поставя конектори;
 11. Да тества кабелната система за дефекти;
 12. Актуален системен, приложен и мрежови софтуер;
 13. Структурата и последователността на инсталиране на различни операционни системи и драйвери, мрежови хардуер и мрежови операционни системи;
 14. Видове мрежови периферни устройства, предназначение, принципи на управление;
 15. Да работи в глобалната компютърна мрежа Интернет;
 16. Диагностични програми за инсталирания хардуер, системен и приложен софтуер, мрежови хардуер и софтуер;
 17. Да инсталира и ползва антивирусни програми;
 18. Да инсталира и ползва архивиращи програми;
 19. Да инсталира и ползва средства за защита на информацията;
 20. Различни методики за търсене и локализиране с цел отстраняване на проблеми и дефекти в мрежовата среда;
 21. Как да осъществява комуникации и обслужване на клиента, като изготвя писмен доклад за извършената работа;
 22. Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 23. Да разработва бизнес план и изготвя финансово-счетоводни документи.
Практика на конкретно работно място /ПКРМ/ се провежда съгласно учебния план на професията в 12 клас. Учениците провеждат практиката през втория учебен срок в един ден в седмицата и работят по 4 астрономически часа на ден, които се равняват на 6 учебни часа.

Софийска Професионална Гимназия по Електроника “Джон Атанасов“ сключва договор с компютърни фирми, в които се провежда практиката. В договора се уточняват подробности относно провеждането на практиката като:
 1. ангажимента на фирмата да проведе начален инструктаж за безопасна работа на конкретно работно място;
 2. определяне на наставник от фирмата, който задава конкретни задачи на учениците според указаните в договора знания и умения получени от тях до момента на провеждане на практиката, както и да контролира качеството на тяхното изпълнение;
 3. определяне на ръководител на практиката от страна на училището, който да контролира практиката на учениците, да проверява и отбелязва в дневника на класа присъствието на учениците на работното място;
 4. учениците водят тетрадка-дневник, в която се записва датата, часовете на работа, възложените задачи, оценка на тяхното изпълнение и подпис на наставника и ръководителя;
 5. след завършване на практиката, ръководителят и наставникът заедно определят оценка за практиката на конкретно работно място на всеки ученик;
 6. фирмата издава служебна бележка за проведената практика.

Списък на компютърните фирми, в които се провежда ПКРМ за професия “Техник на компютърни системи” на учениците от 12 клас:
 1. "ВАН – Компютър" ООД
 2. ЕТ "ЖАР – Добринка Костова"
 3. "Лидер – ТК" ООД
 4. "Риск електроникс" ООД
 5. "ВИЛМАТ" ООД
 6. "Прософт" АД
 7. "Специализирани Бизнес Системи" АД
 8. "СИЕЛА Софт енд Паблишинг" АД
 9. Телепоинт ООД
 10. Мтел
 11. "Скай Къмпани" ЕООД
 12. "Перси" ЕООД
 13. "РТС Компютърс" ООД
 14. "Аск Нет" ООД
 15. "Стантек" ЕООД
 16. "Компютър 2000 - България" ЕООД
 17. "Микропроцесорни системи" ЕООД
 18. "IBM – България" ЕООД
 19. "Спиди Нет" АД
 20. ЗАД "Армеец"

Ръководството на СПГЕ "Джон Атанасов" изказва своята благодарност на президентите на компютърните фирми, споменати по-горе, отворили врати на нашите ученици и предоставили им възможността да работят в реална производствена среда! Изказваме благодарност и на всички наставници, които са ангажирани пряко с практиката и помагат на учениците да усъвършенстват своите знания и умения за овладяване на професията !
Държавната изпитна програма не е утвърдена от МОН!
Къде могат да работят учениците, които са завършили успешно 12 клас специалността “Компютърни мрежи” в Софийска Професионална Гимназия по Електроника “Джон Атанасов”?

Завършилите успешно 12 клас специалността “Компютърни мрежи”, могат да работят като компютърни техници в:
 1. Компютърни фирми за асемблиране на компютърни системи;
 2. Компютърни фирми за диагностика и ремонт на компютърни системи;
 3. Компютърни фирми за проектиране и инсталиране на локални мрежи;
 4. Компютърни фирми за поддържане на компютърни мрежи – тестване, откриване и локализиране на проблеми и дефекти в мрежата;
 5. Компютърни фирми за инсталиране и поддържане на мрежови операционни системи и мрежови приложен софтуер;
 6. Компютърни фирми за инсталиране на софтуер за защита на информацията в компютърните мрежи;
 7. Всички фирми с локални мрежи – поддържане и администриране на мрежата;
 8. Софтуерни фирми за инсталиране и поддържане на операционни системи;
 9. Софтуерни фирми за проектиране на Web страници;
 10. Софтуерни фирми за работа с Интернет;
 11. Фирми с различен предмет на дейност, използващи компютърно оборудване, свързано в мрежа и специализиран приложен и мрежови софтуер.