Трета степен на професионална квалификация

След завършване на професионалното обучение, обучаваният трябва да знае и може:
 1. Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции, при работа с машини, уреди и апаратура на работното място, да реагира адекватно при оказване на първа помощ на пострадал при авария;
 2. Да спазва технологичната последователност при изпълнение на дадена операция;
 3. Да разчита и изработва техническа документация;
 4. Да работи с измервателна апаратура и различни видове ръчни инструменти;
 5. Да познава видовете материали и градивни елементи в електрониката и тяхното приложение при изграждане на електронни изделия;
 6. Да извършва механичен и електрически монтаж и демонтаж на електронни изделия;
 7. Да познава устройството и принципа на действие на различните електронни устройства;
 8. Да анализира причините за отклонение на параметрите и характеристиките от каталожните данни на даденото изделие;
 9. Да открива и отстранява дефектирал електронен елемент или възел;
 10. Да взима решения за избор на аналози;
 11. Да познава методите за механична и химична обработка на полупроводниковите материали при подготовката им за изграждане на полупроводникови елементи и микроелектронни схеми; технологията за изграждане на основните преходи – PN, неизправящ, метал-диелектрик-полупроводник; констуктивно технологичните особености при изграждане на различните видове интегрални схеми;
 12. Да умее самостоятелно да проектира технологична последователност за изработване на малки интегрални схеми;
 13. Да използва компютърна техника и специализирани програмни продукти;
 14. Да познава и използва методите за търсене на информация в справочната каталожна литература и чрез ресурсите на Интернет;
 15. Да оценява качеството на извършената работа на базата на предварително зададени критерии и взема решения за корекции;
 16. Как да осъществява комуникации и обслужване на клиента, като изготвя писмен доклад за извършената работа;
 17. Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 18. Да разработва бизнес план и изготвя финансово-счетоводни документи.
След придобиване на трета квалификационна степен по специалността обучаваният има право да продължи обучението си във всички висши учебни заведения.

Практиката се провежда във фирми, които предоставят възможност на учениците да работят в реални условия. Фирмите определят наставник, който възлага задачи на учениците, проверява качеството на изпълнението им, вписва в тетрадка-дневник резултатите, осъществява контакт с учител от СПГЕ, определен от директора на гимназията за ръководител на практиката. Поставените задачи са съобразени със знанията и уменията на учениците, придобити в 9, 10 и 11 клас и са в рамките на неговата компетентност според стандарта за придобиване на квалификация по професията. Фирмата удостоверява проведената практика от ученика със служебна бележка по образец.

Фирми, в които учениците от 11 и 12 клас провеждат практика:

 1. "Къртис – Балкан" ЕООД
 2. "ПРИМА – ТЕХ – ПРО" ООД
 3. "ХИС" АД
 4. "БИЦ – ИЗОТ" АД
 5. "Фесто Производство" ЕООД
 6. "Телетек" ЕООД
 7. "АТМ Девелопмънт" ООД
 8. "ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ" ООД
 9. Интернешенъл Пауър Съплай (IPS)
 10. "ДАТЕКС" ООД
Благодарим на всички наши партньори, които ни съдействат и подкрепят в стремежа да дадем максимално добра професионална подготовка на бъдещите специалисти на България!

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които са разработени на базата на ДОИ по професията “Техник на електронна техника”, специалност “Промишлена електроника”.

Учебният план се изгражда върху основата на учебно-предметна система. Изучават се учебни предмети, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя хорариума часове за изучаването на учебните предмети.

За всеки от учебните предмети, учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет, представя тематичното съдържание на учебния материал, дава общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

В резултат на обучението по професията учениците могат да придобият трета професионално квалификационна степен, след успешно полагане на държавни изпити.

Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два – по теория на професията и по практика на професията. Те се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията “Техник на електронна техника” след 12 клас.

Завършено професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

След придобиване на трета квалификационна степен по специалността обучаваният има право да продължи обучението си във всички висши учебни заведения.

След завършване на обучението по специалността, обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност дейностите по специфичната професионална подготовка за специалност “Промишлена електроника” като:

 1. създава и поддържа безопасно работно място;
 2. познава видовете материали и градивни елементи в електрониката и тяхното приложение при изграждане на електронни изделия;
 3. познава устройството и принципа на действие на различни промишлени електронни устройства;
 4. познава основните експлоатационни параметри и характеристики на промишлени електронни устройства и прилага методи за тяхното измерване;
 5. монтира, експлоатира и отстранява повреди в промишлени електронни устройства;
 6. документира и анализира текуща информация за функциониране на промишлени електронни устройства;
 7. познава методика за търсене на информация в справочна, каталожна литература и чрез ресурсите на Интернет;
 8. оценява качеството на извършената работа на базата на предварително зададени критерии и взема решение за корекция.

Къде могат да работят учениците, които са завършили успешно 12 клас професията “Техник на електронна техника”, специалност “Промишлена електроника” в Софийска Професионална Гимназия по Електроника “Джон Атанасов”?

След завършване на обучението, обучаваните могат да работят във фирми, чийто предмет на дейност е свързан със:

 1. поддръжка и ремонт на електронни изделия;
 2. поддръжка и експлоатация на промишлени електронни устройства;
 3. производство на електронни изделия;
 4. търговия с електронни изделия.

Завършилите обучението си и придобили трета степен на професионална квалификация по професията “Техник на електронна техника” имат право да постъпват на работа във фирми с дейности, посочени по-горе като сервизни работници, оператори на машини с електронно управление, оператори на промишлени електронни устройства, настройчици на промишлени електронни устройства, монтажници на електронни изделия и продавач-консултанти на електронни изделия.