Трета степен на професионална квалификация

След завършване на професионалното обучение, обучаваният трябва да знае и може:
 1. Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции, при работа с машини, уреди и апаратура на работното място, да реагира адекватно при оказване на първа помощ на пострадал при авария;
 2. Да спазва технологичната последователност при изпълнение на дадена операция;
 3. Да разчита техническа документация, каталожна, справочна литература и нормативни документи на компютърните модули и на компютърната система;
 4. Да работи с измервателна апаратура и различни видове ръчни инструменти;
 5. Да идентифицира компонентите на компютърната система;
 6. Функционалните и структурни връзки между компонентите на КС;
 7. Да спазва последователността при асемблиране на компютърната система;
 8. Актуален системен, приложен и специализиран софтуер;
 9. Структурата и последователността на инсталиране на различни операционни системи и драйвери;
 10. Различни диагностични програми за асемблираната КС и инсталирания системен и приложен софтуер;
 11. Да работи в глобалната компютърна мрежа Интернет;
 12. Да инсталира и ползва антивирусни програми;
 13. Да инсталира и ползва архивиращи програми;
 14. Архитектурата и особеностите на различни видове локални мрежи, кабелни системи и конектори;
 15. Актуален мрежов хардуер и софтуер;
 16. Различни методики за търсене с цел локализиране и отстраняване на проблеми и дефекти в компютърната система и периферните устройства;
 17. Средства и методи за отстраняване на софтуерни проблеми;
 18. Как да осъществява комуникации и обслужване на клиента, като изготвя писмен доклад за извършената работа;
 19. Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 20. Да разработва бизнес план и изготвя финансово-счетоводни документи.

Практика на конкретно работно място /ПКРМ/ се провежда съгласно учебния план на професията в 12 клас. Учениците провеждат практиката през втория учебен срок в един ден в седмицата и работят по 4 астрономически часа на ден, които се равняват на 6 учебни часа.

Софийска Професионална Гимназия по Електроника “Джон Атанасов“ сключва договор с компютърни фирми, в които се провежда практиката. В договора се уточняват подробности относно провеждането на практиката като:

ангажимента на фирмата да проведе начален инструктаж за безопасна работа на конкретно работно място; определяне на наставник от фирмата, който задава конкретни задачи на учениците според указаните в договора знания и умения получени от тях до момента на провеждане на практиката, както и да контролира качеството на тяхното изпълнение; определяне на ръководител на практиката от страна на училището, който да контролира практиката на учениците, да проверява и отбелязва в дневника на класа присъствието на учениците на работното място; учениците водят тетрадка-дневник, в която се записва датата, часовете на работа, възложените задачи, оценка на тяхното изпълнение и подпис на наставника и ръководителя; след завършване на практиката, ръководителят и наставникът заедно определят оценка за практиката на конкретно работно място на всеки ученик; фирмата издава служебна бележка за проведената практика.

Списък на компютърните фирми, в които се провежда ПКРМ за професия “Техник на компютърни системи” на учениците от 12 клас.
  ФИРМИ:
 1. “ВАН – Компютър “ ООД
 2. “ Скай Къмпани” ЕООД
 3. ЕТ “ ЖАР – Добринка Костова “
 4. “ Перси “ ЕООД
 5. “ Лидер – ТК “ ООД
 6. “ РТС Компютърс” ООД
 7. “ Риск електроникс” ООД
 8. “ Аск Нет “ ООД
 9. “ВИЛМАТ” ООД
 10. “ Стантек” ЕООД
 11. “ Прософт “ АД
 12. “ Компютър 2000 - България” ЕООД
 13. “Специализирани Бизнес Системи” АД
 14. “Микропроцесорни системи” ЕООД
 15. “ СИЕЛА Софт енд Паблишинг” АД
 16. “IBM – България” ЕООД
Ръководството на СПГЕ “Джон Атанасов” изказва своята благодарност на президентите на компютърните фирми, споменати по-горе, отворили врати на нашите ученици и предоставили им възможността да работят в реална производствена среда! Изказваме благодарност и на всички наставници, които са ангажирани пряко с практиката и помагат на учениците да усъвършенстват своите знания и умения за овладяване на професията !
Държавната изпитна програма не е утвърдена от МОН!
Къде могат да работят учениците, които са завършили успешно 12 клас специалността “Компютърна техника и технологии” в Софийска Професионална Гимназия по Електроника “Джон Атанасов”? Завършилите успешно 12 клас специалността “Компютърна техника и технологии”, могат да работят като компютърни техници в:
 1. Компютърни фирми за асемблиране на компютърни системи;
 2. Компютърни фирми за диагностика и ремонт на компютърни системи;
 3. Компютърни фирми за проектиране и инсталиране на локални мрежи;
 4. Фирми с локални мрежи – поддържане и администриране на мрежата;
 5. Софтуерни фирми за инсталиране и поддържане на операционни системи;
 6. Софтуерни фирми за защита на информацията чрез антивирусни програми;
 7. Софтуерни фирми за проектиране на Web страници;
 8. Софтуерни фирми за работа с Интернет;
 9. Фирми с различен предмет на дейност, използващи компютърно оборудване и специализиран приложен софтуер.