Трета степен на професионална квалификация

В резултат на обучението по специалност “Микропроцесорна техника”, освен общите за професията компетенции, учениците трябва да знаят:
 1. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 2. материали и градивни елементи в електрониката и тяхното приложение;
 3. принципа на действие, параметрите и характеристиките на използваните електронни елементи, тяхното приложение;
 4. експлоатационни изисквания към електронните елементи;
 5. технология на производство на компоненти и функционални възли на електронни изделия с микропроцесори;
 6. методи за измерване с електронно- измервателна апаратура на различни електрически величини;
 7. методи за търсене на информация в Интернет;
 8. видове справочна литература и методика за използването й;
 9. експлоатационните показатели на устройствата и компютърната система;
 10. видове и предназначение на микропроцесорите;
 11. методи за измерване със стендове или опитни установки;
 12. материали и градивни елементи в микропроцесорните системи и тяхното приложение;
 13. параметрите, свойствата и характеристиките на материалите и елементите на електронното изделие;
 14. методологични и технологични изисквания за тестването на изправността на микропроцесорната система;
 15. програмиране с Асемблер;
 16. специфична терминология на английски език;
 17. устройство и предназначение на компютърните компоненти;
 18. архитектурата на компютърната система;
 19. приложно-програмни продукти;
 20. основни закони и свойства в цифровата схемотехника;
 21. видове системи за управление;
 22. видове микропроцесори и тяхното предназначение;
 23. микроконтролери и приложението им за събиране и обработка на информацията;
 24. програмиране на микроконтролери с Асемблер;
 25. управление на тестери;
 26. диагностика на цифровите системи чрез специализиран софтуер;
 27. техническо документиране в електрониката;
 28. използване на компютърни системи;
 29. специализиран графичен редактор в сферата на електрониката;
 30. стандартизация на техническата документация;
 31. методи за анализ работоспособността на електронни устройства;
 32. делово общуване;
 33. актуалното състояние на пазара и възможност за оценката му;
 34. технологични особености и показатели на търсените компоненти;
 35. иновации в областта на микропроцесорната техника и компютърните технологии.

В края на обучението си обучаваните трябва да могат да извършват:

 1. монтаж и демонтаж на компоненти и функционални възли на микропроцесорната техника;
 2. ремонт на дефекти в микропроцесорната техника;
 3. тестване изправността и настройка на микропроцесорна система със специализиран софтуер;
 4. експлоатация и поддръжка на микропроцесорна техника;
 5. поддръжка и ремонт на интелигентни системи за събиране и обработка на информация, чрез микропроцесори;
 6. документиране и анализ на текуща информация за функциониране на електронни устройства;
 7. консултантска дейност с клиенти за продажба на съвременни микропроцесорни изделия и цифрови системи.

След завършване на обучението по специалността, обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност дейностите по специфичната професионална подготовка за специалност “Микропроцесорна техника” като:

 1. познава видовете микропроцесори за изграждане на интелигентни управляващи системи;
 2. познава устройството и принципа на действие на микропроцесорните системи за събиране, обработка на информация и за управление на производствени процеси;
 3. познава основните експлоатационни параметри и характеристики на микропроцесорните системи и прилага методи за тяхното диагностициране, настройване и тестване;
 4. монтира, експлоатира и отстранява повреди в микропроцесорните системи;
 5. документира и анализира текуща информация за функциониране на микропроцесорни системи;
 6. познава методика за търсене на информация за микропроцесорни системи в справочна, каталожна литература и чрез ресурсите на интернет;
 7. оценява качеството на извършената работа на базата на предварително зададени критерии и взема решение за корекция.
След придобиване на трета квалификационна степен по специалността обучаваният има право да продължи обучението си във всички висши учебни заведения.
Практиката се провежда във фирми, които предоставят възможност на учениците да работят в реални условия. Фирмите определят наставник, който възлага задачи на учениците, проверява качеството на изпълнението им, вписва в тетрадка-дневник резултатите, осъществява контакт с учител от СПГЕ, определен от директора на гимназията за ръководител на практиката. Поставените задачи са съобразени със знанията и уменията на учениците, придобити в 9, 10 и 11 клас и са в рамките на неговата компетентност според стандарта за придобиване на квалификация по професията. Фирмата удостоверява проведената практика от ученика със служебна бележка по образец. Фирми, в които учениците от 11 и 12 клас провеждат практика:
  ФИРМИ:
 1. "Къртис – Балкан" ЕООД
 2. "ПРИМА – ТЕХ – ПРО" ООД
 3. "ХИС" АД
 4. "БИЦ – ИЗОТ" АД
 5. "Фесто Производство" ЕООД
 6. "Телетек" ЕООД
 7. "АТМ Девелопмънт" ООД
 8. "ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ" ООД
 9. Интернешенъл Пауър Съплай (IPS)
 10. "ДАТЕКС" ООД
Благодарим на всички наши партньори, които ни съдействат и подкрепят в стремежа да дадем максимално добра професионална подготовка на бъдещите специалисти на България!
Трета степен на професионална квалификация Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които са разработени на базата на ДОИ по професията “Техник на електронна техника”, специалност “Микропроцесорна техника” . Учебният план се изгражда върху основата на учебно-предметна система. Изучават се учебни предмети, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя хорариума часове за изучаването на учебните предмети. За всеки от учебните предмети, учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет, представя тематичното съдържание на учебния материал, дава общи методически указания за организацията и провеждането на обучението. В резултат на обучението по професията учениците могат да придобият трета професионално квалификационна степен, след успешно полагане на държавни изпити. Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два – по теория на професията и по практика на професията. Те се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията “Техник на електронна техника” след 12 клас. Завършено професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация. След придобиване на трета квалификационна степен по специалността обучаваният има право да продължи обучението си във всички висши учебни заведения.
Възможност за професионална реализация След завършване на обучението, обучаваните могат да работят във фирми, чийто предмет на дейност е свързан със:
 1. поддръжка и ремонт на електронни изделия;
 2. поддръжка и експлоатация на микропроцесорна техника;
 3. поддръжка и експлоатация на машини с електронно управление;
 4. производство на електронни изделия;
 5. търговия с електронни изделия.
Завършилите обучението си и придобили трета степен на професионална квалификация по професията имат право да постъпват на работа във фирми с дейности, посочени по-горе като сервизни работници, оператори на машини с електронно управление, оператори на микропроцесорни системи за обработка на информация, настройчици на микропроцесорна техника, монтажници на електронни изделия и продавач-консултанти на електронни изделия. След придобиване на трета квалификационна степен по специалността обучаваният има право да продължи обучението си във всички висши учебни заведения.