Трета степен на професионална квалификация

/модулно обучение/

След завършване на професионалното обучение, обучаваният трябва да знае и може:

 1. Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции, при работа с машини, уреди и апаратура на работното място, да реагира адекватно при оказване на първа помощ на пострадал при авария;
 2. Идентифициране на компонентите на КС и ПУ. Основни технически характеристики на модулите на КС. Технически характеристики на различни видове ПУ. Функционални връзки между компонентите на КС и ПУ. Разчитане на документация, свързана с компютърна конфигурация, фирмена и справочна литература за КС и ПУ, нормативни документи. Основни средства за контрол и управление на КС и ПУ;
 3. Видове, структура и възможности на различните операционни системи. Последователност на инсталиране и администриране на различни операционни системи;
 4. Актуален системени приложен софтуер;
 5. Архитектура иособености на различнивидове локални мрежи. Основни видове кабели и конектори. Основни компоненти на хардуера на локална мрежа;
 6. Основни характеристики и възможности на мрежова операционна система. Глобална компютърна мрежа Интернет, архитектура и потребителски услуги;
 7. Видове, възможности и технология на работа с различни текстообработващи системи, електронни таблици и програми за презентации;
 8. Основни методи и средства за архивиране и защита на информацията;
 9. Основни методи и средства за диагностика и отстраняване на компютърни вируси;
 10. Видове, възможности и технология на работа със системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения и компютърни анимации Програмни системи за сканиране и обработка на сканирани документи;
 11. Основни алгоритми и структури от данни и тяхната програмна реализация. Дефиниране на различни типове данни, вход, изход, реализация на различни алгоритмични конструкции в различните езици за програмиране;
 12. Тестване на програмен продукт. Технология на създаване на програмен продукт;
 13. Видове и модели на бази от данни Организация и проектиране на релационни бази от данни. Основни действия с релационни бази от данни. Технологии и езици за запитване и изготвяне на отчети. Съвременни технологии и средства за създаване на приложения с бази от данни. Подходи и средства за архивиране, тестване и настройване на приложения с бази от данни;
 14. Технология, архитектура и програмни средства за изграждане на клиент-сървър приложения с бази от данни. Технологии и архитектура за изграждане на клиент-сървър приложение;
 15. Протокол за обмен на WEB съдържание HTTP. Езици за описание на WEB съдържание (HTML, XML). Връзка между HTTP сървър и WEB приложение (CGI, JSP, ISAPI, PHP и др.). Програмни езици за генериране на WEB съдържание;
 16. Архитектура, възможности и особености на различни фамилии микропроцесори и микроконтролери. Проектиране на архитектурата, избор на основни компоненти на микроконтролерна система;
 17. Основни принципи на създаване на вграден управляващ софтуер (firmware);
 18. Езици за програмиране на ниско и високо ниво. Различни развойни среди и средства за създаване на вграден управляващ софтуер;
 19. Вземане на управленски решения. Бизнеспланиране. Маркетинг на фирмата. Управление на финансови средства и счетоводна отчетност.

Съгласно учебния план на професията учениците от 11 клас професия “Системен програмист” провеждат производствена практика в компютърна фирма. Продължителността на производствената практика е 60 учебни часа, т.е. в 10 работни дни (2 седмици по 6 учебни часа по 50 мин, или дневно 5 астрономически часа) в периода от 01.07.2019г. до 13.09.2019г.

Учениците от 12 клас професия “Системен програмист” провеждат производствена практика и комплексна практика по специалността през втория учебен срок в един ден от седмицата и работят 13 работни дни в компютърна фирма (10 седмици по 7 учебни часа по 50 мин, или дневно 5 астрономически часа и 50 мин. и 3 седмици по 6 часа по 50 мин., или дневно 5 астрономически часа).

Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" сключва договор с фирмите, в които се провежда практиката. В договора се уточняват подробности относно провеждането на практиката като:

 1. ангажимента на фирмата да проведе начален инструктаж за безопасна работа на конкретно работно място;
 2. определяне на наставник от фирмата, който задава конкретни задачи на учениците според указаните в договора знания и умения получени от тях до момента на провеждане на практиката, както и да контролира качеството на тяхното изпълнение;
 3. определяне на ръководител на практиката от страна на училището, който да контролира практиката на учениците, да проверява и отбелязва в дневника на класа присъствието на учениците на работното място;
 4. учениците водят тетрадка-дневник, в която се записва датата, часовете на работа, възложените задачи, оценка на тяхното изпълнение и подпис на наставника и ръководителя;
 5. след завършване на практиката, ръководителят и наставникът заедно определят оценка за практиката на конкретно работно място на всеки ученик;
 6. фирмата издава служебна бележка за проведената практика.

За „Системно програмиране“ Установени партньорски отношения с фирми, в които учениците от СПГЕ ”Джон Атанасов” провеждат производствена и комплексна практика

 1. Столична община - район „Изгрев”
 2. РУО – СОФИЯ-ГРАД
 3. СУ - ФМИ, катедра „Информационни технологии”
 4. "Мусала Софт" ООД
 5. Hewlett Packard Enterprise
 6. „Контракс” ЕАД
 7. РУО „Център за творческо обучение”
 8. „Гейминг Ентъртейнмънт” ООД
 9. "Хемимонд" АД
 10. „Смарт Уерабалс”
 11. „ИСЛ" ООД
 12. „СКАИ” ООД
 13. „K&K СЕРВИЗ”
 14. "Фондация”Проф. Джон Атанасов”

В резултат на обучението по професията учениците могат да придобият трета професионално квалификационна степен, след полагане на държавни изпити.

Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два – по теория на професията и по практика на професията. Те се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “Програмист”.

На държавния изпит по теория на професията се оценяват следните професионални компетенции на учениците:

№ по ред Критерии за оценяване Максимален брой точки
1. Теоретични знания в специфичните характеристики и професионални области за предназначението, принципа на работа, функциите на актуалните компютърни компоненти, модули, ПУ, мрежова среда, операционни системи, алгоритми и структури от данни, езици за програмиране, бази от данни, интернет технологии и WEB програмиране, вграден управляващ софтуер. 45
2. Теоретични знания в областта на трудовоправните закони. 5
3. Теоретични знания за безопасно упражняване на професията. 5
4. Основна професионална терминология в комуникацията на чужд език. 5
Общ брой точки: 60

Практическото задание се състои от четири задачи.

Повече информация

Теми

Завършено професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.

След завършване на обучението, обучаваните могат да работят в софтуерни фирми, чийто предмет на дейност е свързан с:

 1. разработване на приложен софтуер;
 2. създаване и поддръжка на бази от данни и приложения за тях;
 3. Web-дизайн;
 4. инсталиране, поддържане и администриране на операцион-ни системи и приложен софтуер;
 5. компютърни мрежи и мрежов софтуер;
 6. създаване и поддръжка на публицистични, електронни и др. издания.

Завършилите обучението си и придобили трета степен на професионална квалификация по професията “Програмист” имат право да постъпват на работа във фирми с дейности, посочени по-горе като програмисти, администратори на база данни, web - мастери, администратори на компютърни системи, разработчици на софтуер и други софтуерни специалисти.