Трета степен на професионална квалификация

/модулно обучение/

След завършване на професионалното обучение, обучаваният трябва да знае:

 1. Трудовите правоотношения, пожарната безопасност, видовете травми;
 2. Да изработва чертеж на детайл
 3. Видовете, свойствата, обработката и приложението в енергетиката на металните и неметалните материали;
 4. Правилата за безопасно извършване на различни шлосерски операции;
 5. Основните икономически проблеми и принципи на стопанския живот;
 6. Понятия, величини и зависимости, видовете напрежения и деформации;
 7. Основните теоретични топлинни цикли, топлопренасянето, основните закони и закономерности в хидравликата, в хидравличните, пневматичните машини и съоръженията към тях;
 8. Техниките и технологиите за изработване на инсталации от различни видове тръби;
 9. Техниката и технологията на сглобяването и ремонта на детайли, възли и съоръжения;
 10. Параметрите и характеристиките на видовете енергия от възобновяеми източници, съоръженията и инсталациите за използването им;
 11. Да изготвя бизнес план за стартиране на бизнес;
 12. Основни елементи и величини на електрическата верига; процесите в електрическите вериги;
 13. Основните градивни елементи в електрониката, основните електронни устройства и преобразуватели;
 14. Основните понятия, величини и зависимости, свързани с топлотехническите измервания; устройството, принципа на действие, изискванията за монтаж и експлоатация на уредите за измерване на топлотехнически величини;
 15. Конструктивните особености, характеристики и преходни процеси на електрическите генератори и схемите на свързване към различни системи; екологичните изисквания и нормативна уредба при изграждане на ветропарковете;
 16. Основните понятия, величини и зависимости, свързани с използването на хидрокинетичните съоръжения и инсталации, устройството и принципа им на действие, свързаните с това екологични решения, нормативна уредба и икономическа ефективност;
 17. Същността на геотермалната енергия и възможностите за нейното използване; принципа на действие на термопомпите, необходимото оборудване за изграждане на климатизирани с помощта на термопомпи обекти, принципни схеми на съоръженията;
 18. Физическите условия при използване на слънчевата топлинна енергия; устройството и основните функции на соларните термични панели, слънчево-акумулиращата технология, соларната верига; соларните отоплителни системи за топла питейна вода и спомагателни слънчеви нагреватели.

След завършване на професионалното обучение, обучаваният трябва да може:

 1. Да преценява риска на работната среда, да оказва първа долекарска помощ;
 2. Да разчита чертеж на общия вид;
 3. Да прилага придобитите знания при конкретни условия;
 4. Да извършва правилно и безопасно различни шлосерски операции;
 5. Да работи в екип, да проявява инициатива и предприемчивост;
 6. Да пресмята опорни реакции и напрежения, да избира машинни елементи;
 7. Да определя основните термодинамични параметри и изобразяването им в диаграми; да изобразява основните теоретични цикли; да избира подходящите хидравлични и пневматични машини и съоръжения към тях;
 8. Да изработва и изпитва инсталации от различни видове тръби;
 9. Да избира и работи с измервателни и ремонтни инструменти; да спазва технологичната последователност и техниката на сглобяване и ремонта на детайли, възли и съоръжения;
 10. Да анализира характеристики, да разчита схеми на съоръженията и инсталациите за използване на енергия от възобновяеми източници;
 11. Да управлява вече действащи фирми от различен размер и вид бизнес;
 12. Да разчита, изчислява и реализира електрически схеми; да измерва основни величини на електрическата верига с пасивни елементи;
 13. Да работи с основните градивни елементи в електрониката, да разчита и реализира основни електронни устройства;
 14. Правилно да избира уреди за измерване на топлотехнически величини, да осъществява надежден контрол при измерване на топлотехнически величини и процеси;
 15. Да изследва характеристики и преходни процеси на електрическите генератори; да разчита схемите на свързване към различни системи; да работи с метеорологични база данни;
 16. Да определя основните параметри на ВЕЦ и помпени станции; да спазва изискванията за безопасност и сигурност при експлоатация на съоръженията и инсталациите; да анализира икономическата ефективност при избор на подходящи хидрокинетични съоръжения;
 17. Да изследва процесите в областта на геотермалните съоръжения и инсталации; да изгражда климатизирани с помощта на термопомпи обекти;
 18. Да монтира и обслужва слънчеви топлинни инсталации за използване на слънчевата топлинна енергия при осигуряване на топлинна енергия за отопление на сгради и инсталации, за осигуряване на топла питейна вода и подгряване на басейни.

Практика на конкретно работно място /ПКРМ/ се провежда съгласно учебния план на професията в 12 клас. Учениците провеждат практиката през втория учебен срок в един ден в седмицата и работят по 4 астрономически часа на ден, които се равняват на 6 учебни часа.

Софийска Професионална Гимназия по Електроника "Джон Атанасов" сключва договор с компютърни фирми, в които се провежда практиката. В договора се уточняват подробности относно провеждането на практиката като:

 1. ангажимента на фирмата да проведе начален инструктаж за безопасна работа на конкретно работно място;
 2. определяне на наставник от фирмата, който задава конкретни задачи на учениците според указаните в договора знания и умения получени от тях до момента на провеждане на практиката, както и да контролира качеството на тяхното изпълнение;
 3. определяне на ръководител на практиката от страна на училището, който да контролира практиката на учениците, да проверява и отбелязва в дневника на класа присъствието на учениците на работното място;
 4. учениците водят тетрадка-дневник, в която се записва датата, часовете на работа, възложените задачи, оценка на тяхното изпълнение и подпис на наставника и ръководителя;
 5. след завършване на практиката, ръководителят и наставникът заедно определят оценка за практиката на конкретно работно място на всеки ученик;
 6. фирмата издава служебна бележка за проведената практика.

Благодарим на всички наши партньори, които ни съдействат и подкрепят в стремежа да дадем максимално добра професионална подготовка на бъдещите специалисти на България.

Държавната изпитна програма не е утвърдена от МОН!