Трета степен на професионална квалификация

ДОС Техник на електронна техника
След завършване на професионалното обучение, обучаваният трябва да знае и може:
 1. Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции, при работа с машини, уреди и апаратура на работното място, да реагира адекватно при оказване на първа помощ на пострадал при авария;
 2. Да спазва технологичната последователност при изпълнение на дадена операция;
 3. Да разчита и изработва техническа документация;
 4. Да работи с измервателна апаратура и различни видове ръчни инструменти;
 5. Да познава видовете материали и градивни елементи в електрониката и тяхното приложение при изграждане на електронни изделия;
 6. Да извършва механичен и електрически монтаж и демонтаж на електронни изделия;
 7. Да познава устройството и принципа на действие на различните електронни устройства;
 8. Да анализира причините за отклонение на параметрите и характеристиките от каталожните данни на даденото изделие;
 9. Да открива и отстранява дефектирал електронен елемент или възел;
 10. Да взима решения за избор на аналози;
 11. Да познава методите за механична и химична обработка на полупроводниковите материали при подготовката им за изграждане на полупроводникови елементи и микроелектронни схеми; технологията за изграждане на основните преходи – PN, неизправящ, метал-диелектрик-полупроводник; констуктивно технологичните особености при изграждане на различните видове интегрални схеми;
 12. Да умее самостоятелно да проектира технологична последователност за изработване на малки интегрални схеми;
 13. Да използва компютърна техника и специализирани програмни продукти;
 14. Да познава и използва методите за търсене на информация в справочната каталожна литература и чрез ресурсите на Интернет;
 15. Да оценява качеството на извършената работа на базата на предварително зададени критерии и взема решения за корекции;
 16. Как да осъществява комуникации и обслужване на клиента, като изготвя писмен доклад за извършената работа;
 17. Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 18. Да разработва бизнес план и изготвя финансово-счетоводни документи.
След придобиване на трета квалификационна степен по специалността обучаваният има право да продължи обучението си във всички висши учебни заведения.

Производствена практика провеждат всички ученици от 10, 11 и 12 клас. Практиките се провеждат по предварително изготвен график и издадена заповед на директор, както следва:

 • 12 клас от 01.05.2023 – 15.05.2023 г. (през 30 и 31 учебна седмица), съгласно учебен план - 64 часа. Производствените практики се провеждат в реални работни условия, чрез подписване на договори за сътрудничество и разпределение на учениците по фирми, като един час производствена практика е 60 минути. За целта екипи от учители и фирми партньори изготвят учебна програма, по която се обучават учениците по време на практиката. Учениците минават инструктаж по ЗБУТ както в училище, така и на конкретното работно място. Попълват се дневници за извършената ежедневна дейност, издават се служебни бележки, след края на практиката. Един или няколко ученици биват напътствани и контролирани от наставници на конкретното работно място.
 • 11 клас от 01.07.2023 – 30.07.2023 г. ), съгласно учебен план - 64 часа, по график, според натовареността на фирмите партньори и учителите, отговарящи за производствена практика на даден клас. Условията и реда за провеждане на производствена практика е същия, както и при 12 клас.
 • 10 клас – 32 учебни седмици х 2 часа седмично = 64 часа в периода 1.10.2022 г. до 16.06.2023 г. Според спецификата на специалностите са изготвени учебни програми за обучение на учениците, утвърдени от директор. Срещаме трудности при провеждане на практика за 10 клас в реални работни условия поради възрастта на учениците 15 – 16 години.

 • СПГЕ „Джон Атанасов" сключва договор с фирмите-партньори, в които се провежда практиката. В договора се уточняват подробности относно провеждането на практиката като:

  1. ангажимента на фирмата да проведе начален инструктаж за безопасна работа на конкретно работно място;
  2. определяне на наставник от фирмата, който задава конкретни задачи на учениците според указаните в договора знания и умения получени от тях до момента на провеждане на практиката, както и да контролира качеството на тяхното изпълнение;
  3. определяне на ръководител на практиката от страна на училището, който да контролира практиката на учениците, да проверява и отбелязва в дневника на класа присъствието на учениците на работното място;
  4. учениците водят тетрадка-дневник, в която се записва датата, часовете на работа, възложените задачи, оценка на тяхното изпълнение и подпис на наставника и ръководителя;k
  5. след завършване на практиката, ръководителят и наставникът заедно определят оценка за практиката на конкретно работно място на всеки ученик;
  6. фирмата издава служебна бележка за проведената практика.

  Установени партньорски отношения с фирми, в които учениците от СПГЕ „Джон Атанасов” провеждат производствена практика:


  1. "Къртис – Балкан" ЕООД
  2. "ПРИМА – ТЕХ – ПРО" ООД
  3. "ХИС" АД
  4. "БИЦ – ИЗОТ" АД
  5. "Фесто Производство" ЕООД
  6. "Телетек" ЕООД
  7. "АТМ Девелопмънт" ООД
  8. "ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ" ООД
  9. Интернешенъл Пауър Съплай (IPS)
  10. "ДАТЕКС" ООД
  Благодарим на всички наши партньори, които ни съдействат и подкрепят в стремежа да дадем максимално добра професионална подготовка на бъдещите специалисти на България!