Трета степен на професионална квалификация

След завършване на професионалното обучение, обучаваният трябва да знае и може:
 1. Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции, при работа с машини, уреди и апаратура на работното място, да реагира адекватно при оказване на първа помощ на пострадал при авария;
 2. Да спазва технологичната последователност при изпълнение на дадена операция;
 3. Да разчита техническа документация, каталожна, справочна литература и нормативни документи на компютърните модули и на компютърната система;
 4. Да работи с измервателна апаратура и различни видове ръчни инструменти;
 5. Да идентифицира компонентите на компютърната система;
 6. Функционалните и структурни връзки между компонентите на КС;
 7. Да спазва последователността при асемблиране на компютърната система;
 8. Актуален системен, приложен и специализиран софтуер;
 9. Структурата и последователността на инсталиране на различни операционни системи и драйвери;
 10. Различни диагностични програми за асемблираната КС и инсталирания системен и приложен софтуер;
 11. Да работи в глобалната компютърна мрежа Интернет;
 12. Да инсталира и ползва антивирусни програми;
 13. Да инсталира и ползва архивиращи програми;
 14. Архитектурата и особеностите на различни видове локални мрежи, кабелни системи и конектори;
 15. Актуален мрежов хардуер и софтуер;
 16. Различни методики за търсене с цел локализиране и отстраняване на проблеми и дефекти в компютърната система и периферните устройства;
 17. Средства и методи за отстраняване на софтуерни проблеми;
 18. Как да осъществява комуникации и обслужване на клиента, като изготвя писмен доклад за извършената работа;
 19. Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 20. Да разработва бизнес план и изготвя финансово-счетоводни документи.

Производствена практика провеждат всички ученици от 10, 11 и 12 клас. Практиките се провеждат по предварително изготвен график и издадена заповед на директор, както следва:

 • 12 клас от 01.05.2023 – 15.05.2023 г. (през 30 и 31 учебна седмица), съгласно учебен план - 64 часа. Производствените практики се провеждат в реални работни условия, чрез подписване на договори за сътрудничество и разпределение на учениците по фирми, като един час производствена практика е 60 минути. За целта екипи от учители и фирми партньори изготвят учебна програма, по която се обучават учениците по време на практиката. Учениците минават инструктаж по ЗБУТ както в училище, така и на конкретното работно място. Попълват се дневници за извършената ежедневна дейност, издават се служебни бележки, след края на практиката. Един или няколко ученици биват напътствани и контролирани от наставници на конкретното работно място.
 • 11 клас от 01.07.2023 – 30.07.2023 г. ), съгласно учебен план - 64 часа, по график, според натовареността на фирмите партньори и учителите, отговарящи за производствена практика на даден клас. Условията и реда за провеждане на производствена практика е същия, както и при 12 клас.
 • 10 клас – 32 учебни седмици х 2 часа седмично = 64 часа в периода 1.10.2022 г. до 16.06.2023 г. Според спецификата на специалностите са изготвени учебни програми за обучение на учениците, утвърдени от директор. Срещаме трудности при провеждане на практика за 10 клас в реални работни условия поради възрастта на учениците 15 – 16 години.

 • СПГЕ „Джон Атанасов" сключва договор с фирмите-партньори, в които се провежда практиката. В договора се уточняват подробности относно провеждането на практиката като:

  1. ангажимента на фирмата да проведе начален инструктаж за безопасна работа на конкретно работно място;
  2. определяне на наставник от фирмата, който задава конкретни задачи на учениците според указаните в договора знания и умения получени от тях до момента на провеждане на практиката, както и да контролира качеството на тяхното изпълнение;
  3. определяне на ръководител на практиката от страна на училището, който да контролира практиката на учениците, да проверява и отбелязва в дневника на класа присъствието на учениците на работното място;
  4. учениците водят тетрадка-дневник, в която се записва датата, часовете на работа, възложените задачи, оценка на тяхното изпълнение и подпис на наставника и ръководителя;k
  5. след завършване на практиката, ръководителят и наставникът заедно определят оценка за практиката на конкретно работно място на всеки ученик;
  6. фирмата издава служебна бележка за проведената практика.

  Установени партньорски отношения с фирми, в които учениците от СПГЕ „Джон Атанасов” провеждат производствена практика:


   ФИРМИ:
  1. “ВАН – Компютър “ ООД
  2. “ Скай Къмпани” ЕООД
  3. ЕТ “ ЖАР – Добринка Костова “
  4. “ Перси “ ЕООД
  5. “ Лидер – ТК “ ООД
  6. “ РТС Компютърс” ООД
  7. “ Риск електроникс” ООД
  8. “ Аск Нет “ ООД
  9. “ВИЛМАТ” ООД
  10. “ Стантек” ЕООД
  11. “ Прософт “ АД
  12. “ Компютър 2000 - България” ЕООД
  13. “Специализирани Бизнес Системи” АД
  14. “Микропроцесорни системи” ЕООД
  15. “ СИЕЛА Софт енд Паблишинг” АД
  16. “IBM – България” ЕООД
  Ръководството на СПГЕ “Джон Атанасов” изказва своята благодарност на президентите на компютърните фирми, споменати по-горе, отворили врати на нашите ученици и предоставили им възможността да работят в реална производствена среда! Изказваме благодарност и на всички наставници, които са ангажирани пряко с практиката и помагат на учениците да усъвършенстват своите знания и умения за овладяване на професията !