Трета степен на професионална квалификация

ДОС Техник на електронна техника

В резултат на обучението по специалност “Микропроцесорна техника”, освен общите за професията компетенции, учениците трябва да знаят:

 1. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 2. материали и градивни елементи в електрониката и тяхното приложение;
 3. принципа на действие, параметрите и характеристиките на използваните електронни елементи, тяхното приложение;
 4. експлоатационни изисквания към електронните елементи;
 5. технология на производство на компоненти и функционални възли на електронни изделия с микропроцесори;
 6. методи за измерване с електронно- измервателна апаратура на различни електрически величини;
 7. методи за търсене на информация в Интернет;
 8. видове справочна литература и методика за използването й;
 9. експлоатационните показатели на устройствата и компютърната система;
 10. видове и предназначение на микропроцесорите;
 11. методи за измерване със стендове или опитни установки;
 12. материали и градивни елементи в микропроцесорните системи и тяхното приложение;
 13. параметрите, свойствата и характеристиките на материалите и елементите на електронното изделие;
 14. методологични и технологични изисквания за тестването на изправността на микропроцесорната система;
 15. програмиране с Асемблер;
 16. специфична терминология на английски език;
 17. устройство и предназначение на компютърните компоненти;
 18. архитектурата на компютърната система;
 19. приложно-програмни продукти;
 20. основни закони и свойства в цифровата схемотехника;
 21. видове системи за управление;
 22. видове микропроцесори и тяхното предназначение;
 23. микроконтролери и приложението им за събиране и обработка на информацията;
 24. програмиране на микроконтролери с Асемблер;
 25. управление на тестери;
 26. диагностика на цифровите системи чрез специализиран софтуер;
 27. техническо документиране в електрониката;
 28. използване на компютърни системи;
 29. специализиран графичен редактор в сферата на електрониката;
 30. стандартизация на техническата документация;
 31. методи за анализ работоспособността на електронни устройства;
 32. делово общуване;
 33. актуалното състояние на пазара и възможност за оценката му;
 34. технологични особености и показатели на търсените компоненти;
 35. иновации в областта на микропроцесорната техника и компютърните технологии.

В края на обучението си обучаваните трябва да могат да извършват:

 1. монтаж и демонтаж на компоненти и функционални възли на микропроцесорната техника;
 2. ремонт на дефекти в микропроцесорната техника;
 3. тестване изправността и настройка на микропроцесорна система със специализиран софтуер;
 4. експлоатация и поддръжка на микропроцесорна техника;
 5. поддръжка и ремонт на интелигентни системи за събиране и обработка на информация, чрез микропроцесори;
 6. документиране и анализ на текуща информация за функциониране на електронни устройства;
 7. консултантска дейност с клиенти за продажба на съвременни микропроцесорни изделия и цифрови системи.

След завършване на обучението по специалността, обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност дейностите по специфичната професионална подготовка за специалност “Микропроцесорна техника” като:

 1. познава видовете микропроцесори за изграждане на интелигентни управляващи системи;
 2. познава устройството и принципа на действие на микропроцесорните системи за събиране, обработка на информация и за управление на производствени процеси;
 3. познава основните експлоатационни параметри и характеристики на микропроцесорните системи и прилага методи за тяхното диагностициране, настройване и тестване;
 4. монтира, експлоатира и отстранява повреди в микропроцесорните системи;
 5. документира и анализира текуща информация за функциониране на микропроцесорни системи;
 6. познава методика за търсене на информация за микропроцесорни системи в справочна, каталожна литература и чрез ресурсите на интернет;
 7. оценява качеството на извършената работа на базата на предварително зададени критерии и взема решение за корекция.
След придобиване на трета квалификационна степен по специалността обучаваният има право да продължи обучението си във всички висши учебни заведения.

Производствена практика провеждат всички ученици от 10, 11 и 12 клас. Практиките се провеждат по предварително изготвен график и издадена заповед на директор, както следва:

 • 12 клас от 01.05.2023 – 15.05.2023 г. (през 30 и 31 учебна седмица), съгласно учебен план - 64 часа. Производствените практики се провеждат в реални работни условия, чрез подписване на договори за сътрудничество и разпределение на учениците по фирми, като един час производствена практика е 60 минути. За целта екипи от учители и фирми партньори изготвят учебна програма, по която се обучават учениците по време на практиката. Учениците минават инструктаж по ЗБУТ както в училище, така и на конкретното работно място. Попълват се дневници за извършената ежедневна дейност, издават се служебни бележки, след края на практиката. Един или няколко ученици биват напътствани и контролирани от наставници на конкретното работно място.
 • 11 клас от 01.07.2023 – 30.07.2023 г. ), съгласно учебен план - 64 часа, по график, според натовареността на фирмите партньори и учителите, отговарящи за производствена практика на даден клас. Условията и реда за провеждане на производствена практика е същия, както и при 12 клас.
 • 10 клас – 32 учебни седмици х 2 часа седмично = 64 часа в периода 1.10.2022 г. до 16.06.2023 г. Според спецификата на специалностите са изготвени учебни програми за обучение на учениците, утвърдени от директор. Срещаме трудности при провеждане на практика за 10 клас в реални работни условия поради възрастта на учениците 15 – 16 години.

 • СПГЕ „Джон Атанасов" сключва договор с фирмите-партньори, в които се провежда практиката. В договора се уточняват подробности относно провеждането на практиката като:

  1. ангажимента на фирмата да проведе начален инструктаж за безопасна работа на конкретно работно място;
  2. определяне на наставник от фирмата, който задава конкретни задачи на учениците според указаните в договора знания и умения получени от тях до момента на провеждане на практиката, както и да контролира качеството на тяхното изпълнение;
  3. определяне на ръководител на практиката от страна на училището, който да контролира практиката на учениците, да проверява и отбелязва в дневника на класа присъствието на учениците на работното място;
  4. учениците водят тетрадка-дневник, в която се записва датата, часовете на работа, възложените задачи, оценка на тяхното изпълнение и подпис на наставника и ръководителя;k
  5. след завършване на практиката, ръководителят и наставникът заедно определят оценка за практиката на конкретно работно място на всеки ученик;
  6. фирмата издава служебна бележка за проведената практика.

  Установени партньорски отношения с фирми, в които учениците от СПГЕ „Джон Атанасов” провеждат производствена практика:


   ФИРМИ:
  1. "Къртис – Балкан" ЕООД
  2. "ПРИМА – ТЕХ – ПРО" ООД
  3. "ХИС" АД
  4. "БИЦ – ИЗОТ" АД
  5. "Фесто Производство" ЕООД
  6. "Телетек" ЕООД
  7. "АТМ Девелопмънт" ООД
  8. "ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ" ООД
  9. Интернешенъл Пауър Съплай (IPS)
  10. "ДАТЕКС" ООД
  Благодарим на всички наши партньори, които ни съдействат и подкрепят в стремежа да дадем максимално добра професионална подготовка на бъдещите специалисти на България!