Трета степен на професионална квалификация

ДОС Системен програмист

След завършване на професионалното обучение, обучаваният трябва да знае и може:

 1. Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции, при работа с машини, уреди и апаратура на работното място, да реагира адекватно при оказване на първа помощ на пострадал при авария;
 2. Идентифициране на компонентите на КС и ПУ. Основни технически характеристики на модулите на КС. Технически характеристики на различни видове ПУ. Функционални връзки между компонентите на КС и ПУ. Разчитане на документация, свързана с компютърна конфигурация, фирмена и справочна литература за КС и ПУ, нормативни документи. Основни средства за контрол и управление на КС и ПУ;
 3. Видове, структура и възможности на различните операционни системи. Последователност на инсталиране и администриране на различни операционни системи;
 4. Актуален системени приложен софтуер;
 5. Архитектура иособености на различнивидове локални мрежи. Основни видове кабели и конектори. Основни компоненти на хардуера на локална мрежа;
 6. Основни характеристики и възможности на мрежова операционна система. Глобална компютърна мрежа Интернет, архитектура и потребителски услуги;
 7. Видове, възможности и технология на работа с различни текстообработващи системи, електронни таблици и програми за презентации;
 8. Основни методи и средства за архивиране и защита на информацията;
 9. Основни методи и средства за диагностика и отстраняване на компютърни вируси;
 10. Видове, възможности и технология на работа със системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения и компютърни анимации Програмни системи за сканиране и обработка на сканирани документи;
 11. Основни алгоритми и структури от данни и тяхната програмна реализация. Дефиниране на различни типове данни, вход, изход, реализация на различни алгоритмични конструкции в различните езици за програмиране;
 12. Тестване на програмен продукт. Технология на създаване на програмен продукт;
 13. Видове и модели на бази от данни Организация и проектиране на релационни бази от данни. Основни действия с релационни бази от данни. Технологии и езици за запитване и изготвяне на отчети. Съвременни технологии и средства за създаване на приложения с бази от данни. Подходи и средства за архивиране, тестване и настройване на приложения с бази от данни;
 14. Технология, архитектура и програмни средства за изграждане на клиент-сървър приложения с бази от данни. Технологии и архитектура за изграждане на клиент-сървър приложение;
 15. Протокол за обмен на WEB съдържание HTTP. Езици за описание на WEB съдържание (HTML, XML). Връзка между HTTP сървър и WEB приложение (CGI, JSP, ISAPI, PHP и др.). Програмни езици за генериране на WEB съдържание;
 16. Архитектура, възможности и особености на различни фамилии микропроцесори и микроконтролери. Проектиране на архитектурата, избор на основни компоненти на микроконтролерна система;
 17. Основни принципи на създаване на вграден управляващ софтуер (firmware);
 18. Езици за програмиране на ниско и високо ниво. Различни развойни среди и средства за създаване на вграден управляващ софтуер;
 19. Вземане на управленски решения. Бизнеспланиране. Маркетинг на фирмата. Управление на финансови средства и счетоводна отчетност.

Производствена практика провеждат всички ученици от 10, 11 и 12 клас. Практиките се провеждат по предварително изготвен график и издадена заповед на директор, както следва:

 • 12 клас от 01.05.2023 – 15.05.2023 г. (през 30 и 31 учебна седмица), съгласно учебен план - 64 часа. Производствените практики се провеждат в реални работни условия, чрез подписване на договори за сътрудничество и разпределение на учениците по фирми, като един час производствена практика е 60 минути. За целта екипи от учители и фирми партньори изготвят учебна програма, по която се обучават учениците по време на практиката. Учениците минават инструктаж по ЗБУТ както в училище, така и на конкретното работно място. Попълват се дневници за извършената ежедневна дейност, издават се служебни бележки, след края на практиката. Един или няколко ученици биват напътствани и контролирани от наставници на конкретното работно място.
 • 11 клас от 01.07.2023 – 30.07.2023 г. ), съгласно учебен план - 64 часа, по график, според натовареността на фирмите партньори и учителите, отговарящи за производствена практика на даден клас. Условията и реда за провеждане на производствена практика е същия, както и при 12 клас.
 • 10 клас – 32 учебни седмици х 2 часа седмично = 64 часа в периода 1.10.2022 г. до 16.06.2023 г. Според спецификата на специалностите са изготвени учебни програми за обучение на учениците, утвърдени от директор. Срещаме трудности при провеждане на практика за 10 клас в реални работни условия поради възрастта на учениците 15 – 16 години.

 • СПГЕ „Джон Атанасов" сключва договор с фирмите-партньори, в които се провежда практиката. В договора се уточняват подробности относно провеждането на практиката като:

  1. ангажимента на фирмата да проведе начален инструктаж за безопасна работа на конкретно работно място;
  2. определяне на наставник от фирмата, който задава конкретни задачи на учениците според указаните в договора знания и умения получени от тях до момента на провеждане на практиката, както и да контролира качеството на тяхното изпълнение;
  3. определяне на ръководител на практиката от страна на училището, който да контролира практиката на учениците, да проверява и отбелязва в дневника на класа присъствието на учениците на работното място;
  4. учениците водят тетрадка-дневник, в която се записва датата, часовете на работа, възложените задачи, оценка на тяхното изпълнение и подпис на наставника и ръководителя;k
  5. след завършване на практиката, ръководителят и наставникът заедно определят оценка за практиката на конкретно работно място на всеки ученик;
  6. фирмата издава служебна бележка за проведената практика.

  Установени партньорски отношения с фирми, в които учениците от СПГЕ „Джон Атанасов” провеждат производствена практика:


  1. Столична община - район „Изгрев”
  2. РУО – СОФИЯ-ГРАД
  3. СУ - ФМИ, катедра „Информационни технологии”
  4. "Мусала Софт" ООД
  5. Hewlett Packard Enterprise
  6. „Контракс” ЕАД
  7. РУО „Център за творческо обучение”
  8. „Гейминг Ентъртейнмънт” ООД
  9. "Хемимонд" АД
  10. „Смарт Уерабалс”
  11. „ИСЛ" ООД
  12. „СКАИ” ООД
  13. „K&K СЕРВИЗ”
  14. "Фондация”Проф. Джон Атанасов”